top of page

Pla docent anàlisi musical en moviment

dades generals

Matèria: Rítmica

Nom de l'assignatura: Anàlisi musical en moviment

Curs acadèmic: 2020/21

Coordinació: Eugènia Arús

Crèdits: 2

Programa únic: Sí

Hores estimades de dedicació: 50 hores

Activitats presencials i virtuals síncrones: 20 hores

Treball dirigit: 10 hores

Treball autònom: 20 hores

Competències que es desenvolupen:

1. Conèixer els fonaments i estructura de l'llenguatge musical i aplicar-los a la pràctica interpretativa, creativa, d'investigació o pedagògica.

2. Crear i donar forma als seus propis conceptes artístics desenvolupant la capacitat d'expressar-se a través d'ells a partir de tècniques i recursos assimilats.

3. Conèixer les implicacions pedagògiques i educatives de la música a diferents nivells.

4. Estar familiaritzat amb un repertori ampli i actualitzat, centrat en la seva especialitat però obert a altres tradicions. Reconèixer els trets estilístics que caracteritzen el repertori i poder descriure'ls de forma clara i completa.

5.Valorar la creació musical com l'acció de donar forma a un pensament estructural ric i complex.

objectius:

1. Percebre en moviment, analitzar, comprendre i valorar artísticament els elements musicals que configuren un discurs o obra musical.

2. Conèixer i explorar tècniques per conduir la percepció en moviment desenvolupant la discriminació auditiva i rítmica amb la intenció de millorar l'audició interior.

3. Ampliar l'univers musical i cultural reflexionant sobre les possibilitats educatives que la literatura musical ens ofereix.

4. Explorar possibilitats expressives en moviment en relació a possibles retòriques musicals.

5. Aprofitar elements musicals extrets d'exemples musicals per improvisar o elaborar propostes musicals pròpies.

Blocs temàtics:

  1. Possibilitats expressives de l'fraseig: articulació, frase musical i forma.

  2. Combinacions mètriques.

  3. Ritmes complementaris, sèries, transformació i variacions.

  4. El valor expressiu de l'interval i el motiu musical. La retòrica en el discurs musical.

  5. La conducció harmònica i tonal, un joc de tensions.

  6. Joc tímbric i expressió.

  7. L'univers musical de compositor, aplicacions didàctiques.

Metodologia i activitats formatives

Aquesta assignatura pretén partir de l'escolta, l'experimentació i la investigació per arribar a l'anàlisi i coneixement musical en moviment tant a nivell artístic com educatiu; afavorint en l'estudiant el desenvolupament de la percepció estètica, l'audició interior, les possibilitats d'expressió, el coneixement tècnic, l'aprenentatge de processos de percepció, el descobriment educatiu i el desenvolupament de les seves capacitats creatives. Així mateix l'avaluació està present des de l'inici com un procés més d'aprenentatge.

Les sessions són principalment pràctiques combinades amb lectures i debats que afavoreixen la comprensió dels processos d'anàlisi i pedagògics duts a terme. A el mateix temps pretén ser un recull de literatura musical amb la intenció d'animar l'estudiant a ampliar la seva propi repertori musical i educatiu.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

1.Trabajo individual d'interpretació musical d'una obra en moviment (20%).

2. Treball grupal d'anàlisi d'una obra musical detallant totes les possibilitats interpretatives en moviment que es poden extreure a el temps que es dissenya un plantejament didàctic (20%).

3. Examen de rítmica: resolució de plantejaments auditius i rítmics (40%).

4. Elaboració d'un repertori d'obres musicals d'estils diversos amb fins educatius (20%).

Bibliografia recomanada:

Forte, A i Gilbert, ES (2003). Anàlisi musical. Barcelona: Idea Books.

Jaques-Dalcroze, I. (1906). Gymnastique rythmique. Neuchtâtel: Sandoz, Jobin & Cie Editors.

Jaques Dalcroze (1916). Exercices de Plastique Animée. Lausanne: Jobin & Cie Éditeurs.

Loiacono, A. (2012). Sentire i provare. Roma: Edup Srl

Palacios, F. (2004). La brúixola a l'oïda. Vitòria. Agruparte.

bottom of page