top of page

Pla docent història de l'educació, metodologia, investigació i innovació

dades generals

Nom de l'assignatura: Història de l'Educació, Metodologia, Recerca i Innovació

Curs acadèmic: 2020/21

Coordinació: Eugènia Arús

Crèdits: 2

Programa únic: Sí

Hores estimades de dedicació: 50 hores

Activitats presencials i virtuals síncrones: 18 hores

Treball dirigit: 12 hores

Treball autònom: 20 hores

Competències que es desenvolupen:

1. Conèixer les implicacions pedagògiques i educatives de la música a diferents nivells.

2. Conèixer el desenvolupament històric de la música i de la pedagogia musical en les seves diferents tradicions, des d'una perspectiva crítica que situï el desenvolupament de l'art musical en un context social i cultural.

3. Conèixer i ser capaç d'utilitzar metodologies d'estudi i d'investigació que el capaciten per al continu desenvolupament i innovació de la seva activitat musical i pedagògica durant la seva carrera.

4. Conèixer el context social, cultural i econòmic on es desenvolupa la pràctica musical, amb especial atenció al seu entorn més immediat, però amb atenció a la seva dimensió global.

Objectius d'aprenentatge:

 1. Conèixer a nivell artístic, pedagògic i social el moment històric en què es dissenya la metodologia Jaques-Dalcroze.

 2. Conèixer i posar en pràctica els principis pedagògics d'aquesta metodologia: competències que desenvolupa, objectius, continguts amb els quals es treballa, procediments i formes d'avaluació.

 3. Conèixer i analitzar la influència que les idees d'Émile Jaques-Dalcroze han tingut sobre la investigació educativa musical actual.

 4. Analitzar i comparar passat i present de la posada en pràctica d'aquesta metodologia tant a nivell artístic com educatiu.

 5. Analitzar influències i avenços en el camp de la innovació educativa musical.  

Blocs temàtics:

 1. Música i dansa, com a disciplines en procés de canvi a inicis de segle XX i la seva influència en el camp educatiu.

 2. Principals idees pedagògiques que han generat canvis en l'educació musical al llarg de la història.

 3. La metodologia d'educació musical de Jaques-Dalcroze, idees en constant transformació i evolució.

 4. De l'observació a la constatació de la necessitat de l'ús de el moviment en l'educació musical.

 5. Estat de la qüestió en la investigació educativa sobre música i moviment.

 6. Passat i present de la metodologia Jaques-Dalcroze.

 7. Rítmica i innovació.

Metodologia i activitats formatives

Aquesta assignatura pretén partir de l'plantejament, l'experimentació, la investigació i la reflexió per arribar a el coneixement en profunditat de la metodologia Jaques-Dalcroze tant a nivell artístic com educatiu; afavorint en l'estudiant el desenvolupament de el coneixement històric i cultural, la percepció estètica, les possibilitats d'expressió, el coneixement tècnic, l'aprenentatge de processos pedagògics, el descobriment educatiu i el desenvolupament de les seves capacitats creatives. Així mateix l'avaluació està present des de l'inici com un procés més d'aprenentatge.

En un marc de modalitat de docència virtual i presencial les activitats formatives que es duran a terme seran:

 • Classes magistrals dels continguts de l'temari. Permeten l'exposició i el debat a través d'una participació oberta i activa de l'estudiant, en forma d'activitats teòric pràctiques.

 • Exercicis pràctics, lectures i treballs que fomenten la valoració el fet artístic i educatiu, la creativitat educativa i la reflexió tant a nivell individual com grupal.

 • tutories

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

1.Trabajo individual, elaboració i presentació, on es porta a terme una anàlisi d'un fet artístic, social o educatiu vinculat als per què de el disseny metodològic de Jaques-Dalcroze (30%).

2. Ressenya i opinió sobre un article d'investigació buscant relació amb processos pedagògics duts a terme per Jaques-Dalcroze (30%).

3.Treball grupal, elaboració i exposició, d'una proposta d'innovació basada en l'aplicació de la metodologia a el camp d'acció professional propi i actual (40%).

Bibliografia recomanada:

Arus, I. i Munoz, JR (2016). Musica en el cos. Eufonia Didàctica de la música,

67, 4-47.

Bachmann, M. (1998). La rítmica Jaques-Dalcroze. Una educació per i per a la música. Barcelona: Editorial Priramide.

Baril, J. (1987). La dansa moderna. Madrid: Paidos.

Bowman, W. i Frega, A EL (2012). Manual Oxford en Educacion Musical. Un compendi. Oxford University Press.

Brice, M. (2002). Pédagogie de tous possible ... Geneve Editions Papillon.

Callen, D. (1985). Moving to Music. For better appreciation. Psychology of Music,

19, 37-50.

De l'Bianco, S .; Morgenegg, S .; Nicolet, H. (2017). Pédagogie, Art i Science: L'apprentissage parell et pour la musique selon la méthode Jaques-Dalcroze. Genève: Droz, Haute École de Musique de Genève.

Jaques-Dalcroze, I. (1909). L'education parell li rythme. Li rythme, 7, 63-67.

Jaques-Dalcroze, I. (1926). Quelques recomendations aux professeurs de rythmique. Li rythme, 17, 10-15.

Jaques-Dalcroze, I. (1935). Petite histoire de la rythmique. Li rythme, 34, 3-15.

Juslin, PN (2005). From mimesi to Catharsis: expression, perception, and induction of emotion in music. En el Sr Mel, R. MacDonald, i D. Hargreaves (Eds.). Musical communication. New York: Oxford University Press, 85-115.

Juntunen, ML (2004). Embodiment in Dalcroze Eurhythmics. Oulu: Oulu University Press.

 

Zamacois, J. (1990) Curs de formes musicals. Barcelona: Labor.

bottom of page