top of page

Pla docent improvisació per al moviment

dades generals

Matèria: Improvisació

Nom de l'assignatura: Improvisació per al moviment

Curs acadèmic: 2020/21

Coordinació: Núria Palau

Crèdits: 2

Programa únic: Sí

Hores estimades de dedicació: 50 hores

Activitats presencials i virtuals síncrones: 18 hores

Treball dirigit: 12 hores

Treball autònom: 20 hores

competències

 1. Mostra un coneixement bàsic de la modalitat i tonalitat, la seva aplicació i posada en pràctica amb l'instrument

 2. Conèixer i experimentar amb els aspectes bàsics de l'entorn atonal, les seves possibilitats i aplicació per a la improvisació amb l'instrument

 3. Aplicar encadenaments, progressions harmòniques i modulacions bàsiques en diferents tonalitats

 4. Desenvolupar agilitat en la improvisació de frases melòdiques i material temàtic

 5. Improvisar a partir d'estructures melòdiques i rítmiques interrelacionant forma musical amb forma espacial o corporal

 6. Mostra un coneixement bàsic d'estructures i formes musicals per a la seva aplicació amb l'instrument

 7. Conèixer recursos estilístics bàsics per a l'enriquiment harmònic en les improvisacions

 8. Elaborar petits bancs de recursos mentals per a la improvisació a través del bagatge personal i la literatura per a l'instrument

 9. Improvisar acompanyaments de cançons i melodies

 10. Adaptar-mitjançant l'instrument i la selecció sonora a l'gest, moviment i a el desplaçament corporal

 11. Utilitzar un llenguatge musical espontani i propi utilitzant els recursos que ens facilita l'instrument.

 12. Conèixer el paral·lelisme existent entre moviment corporal i moviment

musical.

13. Adaptar-se a canvis, consignes i indicacions a temps real i diferit

14. Adquirir agilitat, fluïdesa i espontaneïtat en els processos d'improvisació

15. Entendre la improvisació com un instrument d'expressió artística pròpia

blocs temàtics

1- Concepte d'improvisació

 • Definició i ús

 • Característiques pròpies en els contextos d'aprenentatge (tipus de situacions i consignes)

2- Elements clau per a la improvisació

 • Desenvolupament de la melodia: motiu, fraseig.

 • Desenvolupament de l'estructura i base o fons sonor

3- Bases de sistema tonal

 • Funcions tonals elementals: concepte, ús i possibilitats

 • Aplicació a el teclat i altres instruments

 • Progressions i seqüències harmòniques en diferents tonalitats

 • cadències

 • modulacions bàsiques

4- L'entorn de la modalitat

 • Escales modals

 • Aplicació a el teclat i altres instruments

5- Relació entre gest i moviment

 • marxes rítmiques

 • Possibles relacions entre música i moviment

 • Transcripció de la música en moviment

6- Possibilitats dels contextos atonals

7- Forma i estructura

 • Estructures i esquemes formals bàsics per a la improvisació

 • Forma, espai i moviment

8- Recursos harmònics i d'acompanyament

 • colors

 • efectes harmònics

 • Patrons d'acompanyament

9- Recursos estilístics

 • Característiques formals i harmòniques de diferents èpoques i estils

 • Patrons i elements característics

 • Objectes i música descriptiva

Metodologia i activitats formatives

Aquesta assignatura pretén establir unes bases tècniques per al maneig de l'instrument com a mitjà d'expressió artística amb la funció d'adquirir uns coneixements essencials teòrics i pràctics que serveixin de base per poder arribar a desenvolupar una fluïdesa i espontaneïtat en les pràctiques d'improvisació dins d'un context de la creació i pràctica instrumental pedagògica com a element propis de la metodologia J-Dalcroze. Mitjançant situacions concretes que es produeixen en els exercicis proposats, en grup o individualment, els estudiants aprendran a trobar una resposta espontània i adequada posant èmfasi a la interpretació artística i musical per acompanyar la interpretació corporal. Es presentaran i desenvoluparan els exercicis a partir de la pràctica directa a el piano, la veu cantada o d'altres recursos propis de cada alumne. Es treballarà en grup prenent com a punt de partida les possibilitats de cada participant valorant l'expressió i la manera de tocar i interpretar, intentant desenvolupar la imaginació i l'anticipació auditiva l'alumne.

En un marc de modalitat de docència virtual i presencial les activitats formatives que es duran a terme seran:

 • Classes pràctiques amb activitats síncrones

 • Activitats asíncrones o material específic que permeti un aprofundiment dels continguts treballats en les sessions

 • Propostes pràctiques que ajudin a la comprensió i integració dels continguts treballats en cada bloc temàtic

 • Tutories o seguiment

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Considerant-la improvisació una forma d'expressió pròpia i personal l'evolució que implica el seu aprenentatge és progressiva i per tant, l'avaluació també es pren com a part en constant desenvolupament per part de l'alumne així es valoraran les propostes o presentacions fixades complementades amb la participació activa en classe de cada alumne / a, el treball i l'estudi personal a partir de la proposta docent a realitzar entre cada sessió.

1. Tasques de creació (a temps real o en diferit) individual vinculades a continguts treballats en cada sessió, mostrant (40%)

2. Peça o obra de creació original i individual (diferit) que inclogui elements treballats durant l'assignatura (25%)

3. Proposta de creació grupal: adaptació o arranjament d'un tema o obra existent (diferit) per a la seva aplicació a l'espai i el moviment (25%)

4. Participació en les propostes realitzades durant les sessions (10%)


Bibliografia recomanada:

Alonso, Ch. (2014) Ensenyament i aprenentatge de la improvisació lliure. Propostes i reflexions. Madrid: Editorial Alpuerto

Arús, I. (2013) Crear o improvisar amb moviment i música. En Gustems, J. (2013). Creativitat i educació musical: actualitzacions i contextos. Barcelona: Dinsic

Azzara, Ch. (1999). An aural approach to improvisation. Sage Publications: National Association for Music Education.

Brophy, TS (2001). Developing Improvisation in General Music Classes. Music Educators Journal, 88 (1), 34-53.

Burnam, EM (1958) A Dozen a day. The willis music Company.

Contreras, S. (2002). Repertori didàctic musical. Una proposta globalitzadora. Xile: Facultat d'Arts - Universitat de Xile.

Contreras, S. (2002). Repertori didàctic musical II. Una proposta globalitzadora. Xile: Silvia Contreras.

Contreras, S. i Grandela, J. (2005). Des del piano ... L'harmonia. Xile: Universitat de Xile.

Hakim, N. (2000). Improvisation Companion. Theory Theme - Development Forms harmony. Londres: United Music Publishers, Ltd

Hemsy, V. (2002). La improvisació musical. Bons Aires: Ricordi.

Nachmanovitch, S. (1990) Free Play. Improvisation in Life and Art. Nova York: Tarcher Penguin

Porte, D. (sf). Et Caetera. Les Debuts de l'Improvisation au piano. Ginebra: Institut Jaques-Dalcroze

Reichel, B. (sf). Un chemin vers l'improvisation, Op.7020. Ginebra: Association Bernard-Reichel

Zamacois, J. (1990). Curs de formes musicals. Barcelona: Labor.

bottom of page