Pla docent tècnica de la improvisació

dades generals

Matèria: Improvisació

Nom de l'assignatura: Tècnica de la improvisació

Curs acadèmic: 2020/21

Coordinació: Núria Palau

Crèdits: 2

Programa únic: Sí

Hores estimades de dedicació: 50 hores

Activitats presencials i virtuals síncrones: 18 hores

Treball dirigit: 12 hores

Treball autònom: 20 hores

competències

 1. Ser capaç de conèixer, aprendre i desenvolupar les funcions tonals i els seus encadenaments

 2. Improvisar a partir de la construcció de frases melòdiques i rítmiques

 3. Mostra un coneixement inicial i d'introducció a la pràctica de l'harmonia modal i tonal

 4. Experimentar amb les possibilitats que pot oferir la atonalitat

 5. Ser capaç d'acompanyar cançons

 6. Poder crear acompanyaments simultanis amb la veu

 7. Seleccionar elements de manera eficient en els processos d'improvisació

 8. Crear petites produccions que impliquin l'ús d'habilitats pròpies en els processos d'improvisació

 9. Adaptar-se a canvis, consignes i indicacions a temps real i en diferit

 10. Adquirir agilitat, fluïdesa i espontaneïtat en els processos d'improvisació

 11. Entendre la improvisació com un instrument d'expressió artística pròpia

blocs temàtics

1- Concepte d'improvisació i característiques pròpies en els contextos d'aprenentatge

2- Elements bàsics per a la improvisació

- Melodia i ritme (motiu, frase)

- Estructura o base harmònica

3- Introducció a el sistema tonal:

- Funcions tonals elementals

- Aplicació a el teclat i altres instruments

- Progressions i seqüències harmòniques en diferents tonalitats

- Cadències

4- Introducció a el Sistema Modal:

- Escales modals

- Aplicació a el teclat i altres instruments

5- Estructures i esquemes formals

6- Recursos harmònics i d'acompanyament

- Colors

- Efectes

- Patrons rítmics i melòdics

Metodologia i activitats formatives

Aquesta assignatura pretén establir unes bases tècniques per al maneig de l'instrument com a mitjà d'expressió artística amb la funció d'adquirir uns coneixements essencials teòrics i pràctics que serveixin de base per poder arribar a desenvolupar una fluïdesa i espontaneïtat en les pràctiques d'improvisació dins d'un context de la creació i pràctica instrumental pedagògica com a element propis de la metodologia J-Dalcroze. Considerant-la improvisació una forma d'expressió pròpia i personal l'evolució que implica el seu aprenentatge és progressiva i per tant, l'avaluació també es pren com a part en constant desenvolupament per part de l'alumne.

En un marc de modalitat de docència virtual i presencial les activitats formatives que es duran a terme seran:

 • Classes pràctiques amb activitats síncrones

 • Activitats asíncrones o material específic que permeti un aprofundiment dels continguts treballats en les sessions

 • Propostes pràctiques que ajudin a la comprensió i integració dels continguts treballats en cada bloc temàtic

 • tutories

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

1. Tasques de creació individual vinculades a continguts treballats en cada sessió, mostrant (60%)

2. Resolució d'exercicis tècnics relatius a temes concrets (20%)

3. Participació en les propostes realitzades durant les sessions (20%)


Bibliografia recomanada:

Alonso, Ch. (2014) Ensenyament i aprenentatge de la improvisació lliure. Propostes i reflexions. Madrid: Editorial Alpuerto

Arús, I. (2013) Crear o improvisar amb moviment i música. En Gustems, J. (2013). Creativitat i educació musical: actualitzacions i contextos. Barcelona: Dinsic

Azzara, Ch. (1999). An aural approach to improvisation. Sage Publications: National Association for Music Education.

Brophy, TS (2001) Desenvolupant la Improvisation in General Music Classes. Music Educators Journal, 88 (1), 34-53.

Contreras, S. (2002) Repertori didàctic musical. Una proposta globalitzadora. Xile: Facultat d'Arts - Universitat de Xile.

Contreras, S. (2002) Repertori didàctic musical II. Una proposta globalitzadora. Xile: Silvia Contreras.

Contreras, S. i Grandela, J. (2005) Des del piano ... L'harmonia. Xile: Universitat de Xile.

Hakim, N. (2000) Improvisation Companion. Theory Theme - Development Forms harmony. Londres: United Music Publishers, Ltd

Hemsy, V. (2002) La improvisació musical. Bons Aires: Ricordi.

Nachmanovitch, S. (1990) Free Play. Improvisation in Life and Art. Nova York: Tarcher Penguin.

Porte, D. (sf) Et Caetera. Les debuts de l'Improvisation au piano. Ginebra: Institut Jaques-Dalcroze.

Reichel, B. (sf) Un chemin vers l'improvisation, Op.7020. Ginebra: Association Bernard-Reichel.

Reichel, B. (sf) Basses chiffrées et non chiffrées. Cahiers 1, 2, 3, 4 et 5. Ginebra Editions ABR.

Zamacois, J. (1990) Curs de formes musicals. Barcelona: Labor.