top of page

 

AVÍS LEGAL

 

L'entitat titular d'aquest lloc web ( https://www.joanllongueres.cat/ ) i que té la condició de prestador de serveis de la societat de la informació és ESCOLA DE MÚSICA J. LLONGUERES, SL amb domicili social a Barcelona, Carrer Sèneca, núm. 22, 1a, NIF B-65.900.144, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Full B-430.337, Tom 43.453, Foli 158 i adreça de correu electrònic: info@joanllongueres.com. La titular posa aquest Portal a disposició dels Usuaris d'Internet amb la finalitat de proporcionar informació a aquests sobre els productes i serveis prestats per la companyia així com de les novetats comercials que poguessin ser del seu interès.

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

1. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

A l'utilitzar el present Lloc Web i / o als el comunicar-se electrònicament amb ESCOLA DE MÚSICA J. LLONGUERES, SL, es recullen i tracten les dades personals de cada usuari, el tractament dels quals es regeix per la present Política de Protecció de Dades.

1.1 Qui és el responsable de l'tractament de les seves dades personals?

En compliment amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de les Dades Personals i garantia dels drets digitals l'informem que el responsable de l'Tractament de les seves dades és la mercantil ESCOLA DE MÚSICA J. LLONGUERES, SL amb domicili social a Barcelona, Carrer Sèneca, núm. 22, 1a i correu electrònic: info@joanllongueres.com

1.2 Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En ESCOLA DE MÚSICA J. LLONGUERES, SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar les peticions d'inscripció i consultes que es realitzen a través del Portal, així com per mantenir les relacions comercials establertes, per a l'enviament d' informació sol·licitada així com ofertes i informació addicional dels nostres productes i serveis.

1.3 Quina és la base jurídica per al tractament de les seves dades?

La base jurídica que legitima el tractament de les seves dades és el seu consentiment i, si escau, la relació contractual que ens vinculi.

1.4. A què destinataris es comunicaran les seves dades?

ESCOLA DE MÚSICA J. LLONGUERES, SL no cedirà les dades a tercers, excepte obligació legal. En tot cas, quan el responsable de l'tractament compti amb l'autorització expressa de l'interessat de l'tractament. Podrà cedir les dades a un encarregat de tractament als únics efectes d'executar el contracte d'encàrrec i només durant el temps estrictament necessari per a la seva prestació, en les mateixes condicions i responsabilitats atribuïdes a l'Responsable. Finalitzat l'encàrrec, l'encarregat de l'tractament tornarà a l'Responsable les dades personals i suprimirà qualsevol còpia que estigui en el seu poder. No obstant, podrà mantenir degudament bloquejades les dades necessàries per poder atendre possibles responsabilitats jurídiques.

 

1.5. Durant quant temps conservarem les seves dades?

ESCOLA DE MÚSICA J. LLONGUERES, SL tractarà i conservarà les seves dades mentre segueixi vigent, si escau, la relació comercial o durant el temps necessari per atendre les consultes i peticions, sempre que l'usuari no revoqui el consentiment que ha prestat per al tractament de les seves dades, i, en tot cas, durant el temps en què es puguin derivar responsabilitats de qualsevol tipus.

1.6. Quins són els seus drets relatius a l'tractament de les seves Dades Personals, com pot exercir-i com pot posar-se en contacte amb nosaltres?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ESCOLA DE MÚSICA J. LLONGUERES, SL estem tractant dades personals que li concerneixen o no.

  1. Dret d'accés: l'interessat tindrà dret a obtenir de ESCOLA DE MÚSICA J. LLONGUERES, SL confirmació de si s'estan tractant o no dades personals que el concerneixen i, en aquest cas, dret d'accés a les dades personals, als fins de l' tractament, categories de dades personals que es tracten i els seus destinataris. També tindrà dret a què l'informin sobre el termini de conservació de les dades.

  2. Dret de rectificació: l'interessat tindrà dret a rectificar les dades inexactes ia completar les dades incompletes.

  3. Dret de supressió: l'interessat tindrà dret a suprimir sense dilació deguda quan es doni algun dels supòsits previstos de l'article 17 RGPD, com el tractament il·lícit de dades o que hagi desaparegut la finalitat que va motivar el tractament o recollida. No obstant això, es regulen una sèrie d'excepcions en què no és procedent aquest dret, per exemple, quan hagi de prevaler el dret a la llibertat d'expressió o informació, o per raons d'interès públic.

  4. Dret a la limitació de l'tractament: l'interessat tindrà dret a sol·licitar a l'Responsable que suspengui el tractament de dades quan es compleixi algun requisit de l'article 18 RGPD, com per exemple; quan s'impugni la inexactitud de les dades mentre es verifica, o que l'interessat s'oposi a la supressió davant un tractament il·lícit i prefereixi la limitació a l'tractament, que el Responsable ja no necessiti les dades per al cap de tractament però l'interessat els necessiti per a l'exercici dels seus drets, o mentre es verifiquen el motius de el dret d'oposició de dades.

  5. Dret a la portabilitat de les dades: l'interessat tindrà dret a rebre les seves dades personals facilitades en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i poder transmetre-ho a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.

  6. Dret d'oposició: l'interessat tindrà dret a oposar-se a el tractament de dades quan per motius de la seva situació personal, el responsable hagi de cessar en el tractament llevat que s'acrediti interès legítim, o sigui necessari per a l'exercici o defensa de reclamacions, o quan per exemple, el tractament tingui per objecte la mercadotècnia directa.

  7. Dret a no ser objecte de decisions individualitzades: l'interessat tindrà dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o no.

De conformitat amb els articles 15 a 22 de l'RGPD, per a l'exercici dels drets d'accés a les dades personals relatives a l'interessat, i la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o oposar-se a el tractament, així com el dret de portabilitat de les dades, podrà remetre un correu electrònic amb les seves dades identificatives a l'adreça info@joanllongueres.com. Així mateix, l'Usuari podrà presentar, si escau, una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades a través de la seva pàgina web http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

ESCOLA DE MÚSICA J. LLONGUERES, SL es compromet a respectar la confidencialitat de les seves dades ia utilitzar-les d'acord amb la finalitat de el tractament, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adoptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

2. Propietat intel·lectual i industrial. PROHIBICIÓ DE HIPERENLLAÇOS.

2.1 Els drets de propietat intel·lectual sobre la disposició dels continguts del Portal, el seu disseny gràfic, els programes d'ordinador subjacents, així com els altres elements que integren el Portal (textos, vídeos, gravacions, fotografies) corresponen a ESCOLA DE MÚSICA J. LLONGUERES, SL o als seus llicenciants. Els signes distintius inclosos al Portal són propietat de ESCOLA DE MÚSICA J. LLONGUERES, SL o dels seus llicenciants.

2.2 L'ús del Portal per part de l'Usuari no suposa de cap manera la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i / o industrial sobre el Portal, els continguts o els signes distintius de la mercantil ESCOLA DE MÚSICA J. LLONGUERES, SL A aquest efecte , mitjançant el present Avís Legal, llevat d'aquells supòsits en què estigui legalment permès o hi hagi prèvia autorització de la mercantil ESCOLA dE MÚSICA J. LLONGUERES, SL, queda expressament prohibit a l'Usuari del Portal la reproducció, transformació, comunicació pública, distribució, posada a disposició, extracció i / o reutilització del Portal, els seus continguts i els signes distintius.

2.3 No es podrà establir cap vincle amb destinació a el Lloc Web des de qualsevol altra web sense previ i exprés consentiment de la mercantil ESCOLA DE MÚSICA J. LLONGUERES, SL

2.4 La responsabilitat derivada de l'ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers continguts en aquesta pàgina de manera il·lícita o que transgredeixi la moralitat, l'honor, o la intimitat, correspon exclusivament a l'Usuari, eximint en tot cas a la mercantil ESCOLA dE MÚSICA J. LLONGUERES, SL de qualsevol responsabilitat que es derivi d'aquestes conductes.

 

3. RESPONSABILITAT

3.1 ESCOLA DE MÚSICA J. LLONGUERES, SL no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu (i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu d' aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a ESCOLA dE MÚSICA J. LLONGUERES, SL, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel sistema; (ii) Retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics; (iii) Que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora de control del Lloc Web i que no siguin atribuïbles a la mercantil ESCOLA DE MÚSICA J. LLONGUERES, SL; (iv) Les divergències de la informació, documentació i / o altres continguts de l'site que poguessin existir entre la versió electrònica i la versió impresa; (v) De la impossibilitat de donar el Servei o permetre l'accés per causes no imputables a la mercantil ESCOLA DE MÚSICA J. LLONGUERES, SL degudes a l'Usuari, a tercers, oa supòsits de força major.

3.2 ESCOLA DE MÚSICA J. LLONGUERES, SL no controla, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan de la pàgina web. En particular la mercantil ESCOLA DE MÚSICA J. LLONGUERES, SL no garanteix sota cap extrem que els Usuaris utilitzin el Servei de conformitat amb la llei, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

3.3 ESCOLA DE MÚSICA J. LLONGUERES, SL es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en què aquests apareguin localitzats.

 

4. OBLIGACIONS DEL USUARI:

4.1 Amb caràcter general l'Usuari s'obliga a el compliment de les presents normes i instruccions, així com a complir les especials advertències o instruccions d'ús contingudes en les mateixes ia obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa de el servei de què pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de ESCOLA dE MÚSICA J. LLONGUERES, SL, els seus proveïdors, la resta d'Usuaris o en general qualsevol tercer.

4.2 L'accés a l'site no implica l'obligació per part de la mercantil ESCOLA DE MÚSICA J. LLONGUERES, SL de controlar l'absència de virus, cucs, o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari en tot cas la utilització de les eines adequades per a la protecció d'aquests elements nocius. En conseqüència la mercantil ESCOLA DE MÚSICA J. LLONGUERES, SL no es responsabilitzarà dels danys produïts en els equips informàtics de l'Usuari o de tercers mitjançant la prestació dels serveis a través del Lloc Web.

 

5. LEGISLACIÓ APLICABLE. SUBMISSIÓ FUR:

5.1 Les presents instruccions es regiran per la legislació espanyola, que serà d'aplicació en el no disposat en aquestes instruccions en matèria d'interpretació, validesa i execució.

5.2 Les parts renuncien expressament a l'fur que els pogués correspondre i se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació de les presents instruccions i normes d'ús del Portal.

bottom of page